βρέθηκαν 21 σύνολα δεδομένων

Τύποι: PDF Ετικέτες: νομοθεσία

Φίλτρα Αποτελεσμάτων
 • ΚΥΑ ΗΠ 14849/4.4.2008 (ΦΕΚ 645Β'/11-04-2008)

  Τροποποίηση των υπ' αριθμ. 33318/3028/1998 κοινών υπουργικών αποφάσεων (1289/Β) και υπ' αριθμ. 29459/1510/2005 κοινών υπουργικών αποφάσεων (992/Β), σε συμμόρφωση με διατάξεις...
 • KYA 33318/3028/11.12.98 (ΦΕΚ 1289Β'/28-12-1998)

  Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών
 • Οδηγία 92/43 ΕΟΚ 21.05.1992

  Για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας
 • ΚΥΑ 366539/96 (ΦΕΚ 1188/Β/31-12-96)

  Μέτρα διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας, σε συμμόρφωση προς την οδηγία 91/244/ΕΟΚ της Επιτροπής "για την τροποποίηση της οδηγίας 79/409/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί διατηρήσεως των...
 • ΚΥΑ 4149/85 (ΦΕΚ 757/Β/18.12.1985)

  Μέτρα διαχείρισης άγριας ορνιθοπανίδας.
 • Οδηγία 2009/147/ΕΚ

  Περί της διατηρήσεως των άγριων πτηνών
 • Ν.3851 (ΦΕΚ.85Α'/04.06.2010)

  Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος,...
 • Ν.3937 (ΦΕΚ.60Α'/31.03.2011)

  Διατήρηση της Βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις
 • Ν.4014 (ΦΕΚ.209Α'/21.09.2011)

  Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων
 • ΚΥΑ 31722 (ΦΕΚ 2505Β'/04-11-2011)

  Έγκριση Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις υδατοκαλλιέργειες και της στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων αυτού.
 • YA 1958/13.01.12 (ΦΕΚ 21Β'/13-01-2012)

  Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το Άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/21.09.2011 (Φ.Ε.Κ. Α΄209/2011)».
 • Η.A. 8353/276/Ε103 (ΦΕΚ 415Β'/23-02-2012)

  Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αριθ. 37338/1807/2010 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για τη διατήρηση της άγριας ορνιθοπανίδας και των...
 • Υ.Α. 49828 (ΦΕΚ 2464Β'/03.12.2008)

  Έγκριση ειδικού πλαισίου χωροταξικού σχεδιασμού για ΑΠΕ
 • Ν.4519 (ΦΕΚ 25Α'/20-02-2018)

  Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών και άλλες διατάξεις
 • Ν.4685 (ΦΕΚ 92Α'/07-05-2020)

  Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις.
 • Ν.3044 (ΦΕΚ.197Α'/27.08.2002)

  Αρθρ13. Ίδρυση Φορέων Διαχείρισης (25)
 • Κ.Υ.Α. 22306 (ΦΕΚ.477Δ'/31.5.2006)

  Καθορισμός Εθνικού Πάρκου Λ/Θ Μεσολογγίου-Αιτωλικού, κάτω ρού και εκβολών ποταμών Αχελώου και Ευήνου και νήσων Εχινάδων.
 • Ν.2742 (ΦΕΚ.207Α'/07.10.1999) - Κεφάλαιο Ε

  Διοίκηση και Διαχείριση Προστατευόμενων Περιοχών
 • Ν.1650 (ΦΕΚ.160Α'-18.10.1986)

  Βασικός νόμος για την προστασία του Περιβάλλοντος
 • Υ.Α.(ΦΕΚ.2833Β'/05.07.2019)

  Έγκριση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου και του Εσωτερικού Κανονισμού Διοίκησης και Λειτουργίας του Φορέα Διαχείρισης ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ...
Μπορείτε επίσης να έχετε πρόσβαση σε αυτό το μητρώο χρησιμοποιώντας το API (δείτε API Έγγραφα).