ΚΥΑ 366539/96 (ΦΕΚ 1188/Β/31-12-96)

Μέτρα διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας, σε συμμόρφωση προς την οδηγία 91/244/ΕΟΚ της Επιτροπής "για την τροποποίηση της οδηγίας 79/409/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί διατηρήσεως των άγριων πτηνών"

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση 18 Ιανούαριος, 2021, 18:12 (EET)
Δημιουργήθηκε 18 Ιανούαριος, 2021, 18:11 (EET)