βρέθηκαν 15 σύνολα δεδομένων

Ετικέτες: νομοθεσία Αντικείμενα ΦΔ

Φίλτρα Αποτελεσμάτων
 • ΚΥΑ ΗΠ 14849/4.4.2008 (ΦΕΚ 645Β'/11-04-2008)

  Τροποποίηση των υπ' αριθμ. 33318/3028/1998 κοινών υπουργικών αποφάσεων (1289/Β) και υπ' αριθμ. 29459/1510/2005 κοινών υπουργικών αποφάσεων (992/Β), σε συμμόρφωση με διατάξεις...
 • KYA 33318/3028/11.12.98 (ΦΕΚ 1289Β'/28-12-1998)

  Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών
 • Οδηγία 92/43 ΕΟΚ 21.05.1992

  Για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας
 • ΚΥΑ 366539/96 (ΦΕΚ 1188/Β/31-12-96)

  Μέτρα διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας, σε συμμόρφωση προς την οδηγία 91/244/ΕΟΚ της Επιτροπής "για την τροποποίηση της οδηγίας 79/409/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί διατηρήσεως των...
 • ΚΥΑ 4149/85 (ΦΕΚ 757/Β/18.12.1985)

  Μέτρα διαχείρισης άγριας ορνιθοπανίδας.
 • Οδηγία 2009/147/ΕΚ

  Περί της διατηρήσεως των άγριων πτηνών
 • Ν.3851 (ΦΕΚ.85Α'/04.06.2010)

  Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος,...
 • Ν.3937 (ΦΕΚ.60Α'/31.03.2011)

  Διατήρηση της Βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις
 • Ν.4014 (ΦΕΚ.209Α'/21.09.2011)

  Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων
 • ΚΥΑ 31722 (ΦΕΚ 2505Β'/04-11-2011)

  Έγκριση Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις υδατοκαλλιέργειες και της στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων αυτού.
 • YA 1958/13.01.12 (ΦΕΚ 21Β'/13-01-2012)

  Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το Άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/21.09.2011 (Φ.Ε.Κ. Α΄209/2011)».
 • Η.A. 8353/276/Ε103 (ΦΕΚ 415Β'/23-02-2012)

  Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αριθ. 37338/1807/2010 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για τη διατήρηση της άγριας ορνιθοπανίδας και των...
 • Υ.Α. 49828 (ΦΕΚ 2464Β'/03.12.2008)

  Έγκριση ειδικού πλαισίου χωροταξικού σχεδιασμού για ΑΠΕ
 • Ν.4519 (ΦΕΚ 25Α'/20-02-2018)

  Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών και άλλες διατάξεις
 • Ν.4685 (ΦΕΚ 92Α'/07-05-2020)

  Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις.
Μπορείτε επίσης να έχετε πρόσβαση σε αυτό το μητρώο χρησιμοποιώντας το API (δείτε API Έγγραφα).