Εξακολουθεί η λίμνοθαλασσα του Αιτωλίκου να είναι μονίμα ανοξίκη;

Δεδομένα και Πόροι

Το σύνολο δεδομένων δεν περιέχει στοιχεία

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση 11 Ιανούαριος, 2021, 15:26 (EET)
Δημιουργήθηκε 11 Ιανούαριος, 2021, 15:26 (EET)
Δημοσίευση/ Διάθεση 9ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας 2009 - Πρακτικά, Τόμος ΙΙ
Συγγραφέας Γιάννη Α., Ζαχαρίας Ι.