βρέθηκαν 26 σύνολα δεδομένων

Άδειες: Creative Commons CCZero Τύποι: PDF

Φίλτρα Αποτελεσμάτων
 • ΚΥΑ 366539/96 (ΦΕΚ 1188/Β/31-12-96)

  Μέτρα διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας, σε συμμόρφωση προς την οδηγία 91/244/ΕΟΚ της Επιτροπής "για την τροποποίηση της οδηγίας 79/409/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί διατηρήσεως των...
 • ΚΥΑ 4149/85 (ΦΕΚ 757/Β/18.12.1985)

  Μέτρα διαχείρισης άγριας ορνιθοπανίδας.
 • Οδηγία 2009/147/ΕΚ

  Περί της διατηρήσεως των άγριων πτηνών
 • Ν.3851 (ΦΕΚ.85Α'/04.06.2010)

  Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος,...
 • Ν.3937 (ΦΕΚ.60Α'/31.03.2011)

  Διατήρηση της Βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις
 • Ν.4014 (ΦΕΚ.209Α'/21.09.2011)

  Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων